امید 4 افغان کارتونه - نور ژبو

امید 4 افغان کارتونه - نور ژبو

امید برای افغان‌ها 
ژبه: نور ژبو
"د افغانانو لپاره امید" په مختلفو ژبو کې د ډونلو لپاره د سوداګرۍ کارتونه.
  • د کښته کولو لپاره کارتونه
  • مختلف ژبو
  • همدارنګه په انګریزي، جرمني، فرانسوی، دري کې چمتو شوی چمتو شوی
MLMD-0518
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada