پښتو نوې کلام - پی این ټي (جیب)

پښتو نوې کلام - پی این ټي (جیب)

انجيل شريف يعنى د مالک عيسى مسيح زيرى 
4.50
۱۳۵۹ په ګدام کښي
Book
ژبه: پښتو
د 1996 ژباړه - د پښتو ګډه برخه / عمومي لغت. د 40 ګرام چراغ پر سر 350 ګرام کارت پوښ (210 ګرامه).
  • ښه خبر / د NIV کچه
  • د جیبی اندازی نسخه
  • د سرو زرو سره د نیل پوښ
  • ۶۱۷ Page
PAPB-0094    ISBN: 9783945779682
Add پښتو نوې کلام - پی این ټي (جیب) to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada