مسيح

مسيح

مسیح 
1.65
۲ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
لیکوال د عیسي د مرکز د انجیلونو کې څرګندوي. هغه د ګناه تشریح کوي، د ابراهیم زامن، د خدای یووالي او د انسان سره د خدای اړیکه.
  • د دوو ملګرو خبرې اترې خبرې اترې
  • د عیسویانو حقیقت د ښه مثالونو سره
  • مسیح د خدای برکت دی، د خدای کلمه او د خدای قربانی
  • ۲۷ Page
FAPB-0325
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada