د نوي تړون د څیړنې او شاګرد جوړونې کورس

د نوي تړون د څیړنې او شاګرد جوړونې کورس

 
3.30
۱۸ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د دې کتاب هدف دا دی چې تاسو سره د نوي عهد نامې ښه پوه شئ. دا د سروې او د شاگردانو کورسونو په لړۍ کې دویمه برخه ده چې د دولس اونۍ د بائبل سروې الندې دي.
  • د نوي عهد نامې سروې
  • د پوښتنو او بحث بحثونه، د ګروپ مطالعې لپاره مثالي
  • د نویو او بالغانو مومنانو لپاره
  • د مسیح ژوند، د کلیسا ماموریت، او بنسټیز عیسوی اصولو جامع جامع مطالعه
  • ۶۳ Page
PPPC-0526
Add د نوي تړون د څیړنې او شاګرد جوړونې کورس to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada