د نجات لاره (د ژوند پل)

د نجات لاره (د ژوند پل)

راه نجات 
0.25
پلورل شوي دي
ژبه: دری
دا کتابچه د بحث او وضاحت لپاره ښه وسیله ده. دا تشریح کوي چې د نجات تضمین د مسیح د ژمنې پر بنسټ دي.
  • د انسان او خدای تر مینځ واټن
  • د مسیح صلیب یوازینۍ پل دی
  • انځورونه او د کتاب آیاتونه
  • د پریکړې کولو لپاره دعوت
  • ۱۴ Page
DAPT-0260

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada