راځي

راځي

 
0.25
۹۴۰ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د نوي عیسی د پیغمبرانو، په تیره بیا د عیسي د تعلیماتو د نژدې قضاوت او د مسیح سلطنت. د رب د لمونځ پای ته رسیږي.
  • د انجیل نوي پیښې
  • د عیسي تعلیم د فیصلې او د هغه سلطنت
  • څوک د هغه د راتګ لپاره چمتو دی؟
  • ۱۵ Page
PPPT-0202
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada