د وینی رڼا - انځورونه

د وینی رڼا - انځورونه

صدای خون 
4.40
۳۰۷ په ګدام کښي
ژبه: دری
د بیګناه وینې ویرول لعنت راوړي، او د خوندیتوب پایلې، او وینه ډیریږي. د صلیب څخه د وینې رڼا د ګناه ستونزه ته ځواب ورکوي.
  • د افغانستان وضعیت لپاره
  • د عیسی د وینی په ګډون د بیګناه وینو د ویجاړولو پایله
  • کتاب، شعر او د حقیقي ژوند حسابونه
  • ۱۲۵ Page
DAPB-0330
Add د وینی رڼا - انځورونه to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada