ښه شیډیډ

ښه شیډیډ

شبان نیکو 
2.20
پلورل شوي دي
ژبه: فارسی، انگلیسی
د مسیح ژوند د دوه اړخیزې کیسې بڼه کې - د انګریزۍ زده کړې لپاره د مرستې په توګه ګټور دی.
  • د مسیح ژوند د داستان بڼه کې
  • دوه اړخیزه، د انګریز ښو ښوونې مرستې
  • د کلمو، بڼو او محاصرانو لست
  • د زبور 23 سره پای ته رسیږي
  • ۱۱۲ Page
MLPB-0282
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada