د انجیل کیسه

د انجیل کیسه

ﻗصه هاى انجیل 
Injil
ژبه: انگلیسی، دری، گلسمن
پخوا د خرابي کتاب په نوم یادیږي.
  • دري نسخه، دري شيشمان فونټکس، انګليسي ژباړه
  • د انجیل د کیسو انتخاب
  • د هر عمر او پلرونو ماشومانو لپاره
  • ۱۹۳ Page
MLPB-0293
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada