د پیغمبرانو کیسې

د پیغمبرانو کیسې

 
Prophets
ژبه: انگلیسی، دری، گلسمن
په بولیوال [خبرې کول] دري او همدارنګه انګریز او شیشمان فونونیک اسپرډ کې.
  • دري نسخه، دري شيشمان فونټکس، انګليسي ژباړه
  • د تورات او پیغمبرانو کیسې
  • د هر عمر او پلرونو ماشومانو لپاره
  • ۲۸۶ Page
MLPB-0480
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada