ځانګړې موضوعات

ځانګړې موضوعات

 
ژبه:
د لومړني عیسوي عقیدې او موضوعاتو مفصلو او سیستماتیکي صحي مطالعو ټولګه ، د مثال په توګه. خدای د پلار ، زوی او روح القدس په توګه. د مطالعې او ښوونې لپاره د سرچینې په توګه خورا ګټور. په کلتوري لحاظ حساس ډول وړاندې شوی.
  • صحی مطالعات
  • د لوی افکارو نقشه
  • د حوالې یو ګړندي وسیله
  • ښه لیکل شوی
PPPB-0533
دا توکي یواځې د کمپیوټر فایلونو په توګه شتون لري
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada