موږ د پیغمبرانو څخه اوریدلی یو

موږ د پیغمبرانو څخه اوریدلی یو

 
2.75
۴۴ په ګدام کښي
Pashto - Afghanistan
ژبه: پښتو - افغان
د نوح، ابراهیم، ​​حضرت موسی، داود، یسعیا، جان بپتسما او عیسي په درسونو کې د هر یو وروسته سوالونه. د عیسي باور په اړه بلنه شتون لري. دا کتاب په پښتو کې د ۱۸ برخې نوی ژوند پروګرام معرفي کوي (د کورس کورس وګورئ.)
  • د 8 پیغمبرانو درسونه
  • د هر یو ژوند ځانګړی تدریس
  • عیسی لاره او حقیقت دی
  • ۱۸۶ Page
PAPB-0234
Add موږ د پیغمبرانو څخه اوریدلی یو to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada