خبرخوش

خبرخوش

 
2.00
۱۱۴ می‌تواند از اروپا ارسال شود
زبان: دری
ین انجیل - اخبار خوب است - با توجه به لوک. این نسخه تجدید نظر آسان است به خواندن با استراتژی بسیار بهبود یافته در در. یک بروشور بزرگ برای کسانی که می خواهند بیشتر بدانند.
  • اولین کتاب در نسخۀ جدید دری چاپ ۲۰۱۶
  • آسان برای خواندن- رساله ای آغازگر خوب
  • دارای لغتنامه ای با اضافه ۱۰۰ لغت کلیدی
  • ۱۴۴ صفحه
DAPB-0503    ISBN: 9781843642655
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

کپی رایت © ۲۰۱۶ خدمات پامیرو شرکای. همه حقوق محفوظ است
ما چیزهآ را از کانادا یا هلند روانه می‌کنیم
آدرس پستی بینالمللی: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada