د اونۍ ۱۲ بجو سروې

د اونۍ ۱۲ بجو سروې

د دولسو هفتو دپاره بائبل مقدس ته د کتلو کورس اؤ د شاګردئ کورس 
3.30
۱۳۹ په ګدام کښي
Pashto - Pakistan
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د بائبل یو ساده تاریخي لنډیز، په ځانګړي ډول د نویو مومنانو لپاره ډیزاین شوی.
  • انجیل مطالعې
  • محتوا کتنه
  • د نوو ايماندارانو
  • ۱۰۰ Page
PPPC-0370
Add د اونۍ ۱۲ بجو سروې to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada