۲۵ د بیت المقدس پیروي کوي

۲۵ د بیت المقدس پیروي کوي

 
2.50
۱۸۰۲ په ګدام کښي
Pashto - Afghanistan
ژبه: پښتو - افغان
په پښتو ژبه یو ښکلی انځور شوی کتاب. ۱۹ د زاړه عہد نامه او ۶ نوې عیسی کیسې.
  • د ماشومانو لپاره د بائبل کیسې
  • ساده ژبه
  • انټرنیټي پوښتنې
  • ۵۶ Page
PAPB-0429

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada