ورځني ځواک

ورځني ځواک

د روزانه قوت 
0.25
۲۸ په ګدام کښي
Pashto - Pakistan
ژبه: پښتو - یوسف‌زی
د بائبل د آیتونو غوره میاشت، ۳ زبورونه او د میتود د انجیل څخه د رب دعا.
  • د اخلاقی کتابچه
  • 31 ورځ - د ورځې 4 بجو ایتونه
  • زبور او د رب دعا
  • ۳۹ Page
PPPT-0219
Add ورځني ځواک to your shopping basket Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada