ورځني ځواک

ورځني ځواک

قوت روزانه 
0.25
پلورل شوي دي
ژبه: دری
د بائبل د آیتونو غوره میاشت، 3 زبورونه او د میتود د انجیل څخه د رب دعا.
  • د اخلاقی کتابچه
  • 31 ورځ - د ورځې 4 بجو ایتونه
  • زبور او د رب دعا
  • ۳۸ Page
DAPT-0270
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada