دري بائبل - د اروپا امرونه

دري بائبل - د اروپا امرونه

کتاب مقدس بزبان دری 
16.50
۷۷۷ په ګدام کښي
Hard cover
PVC
ژبه: دری
د افغان بائبل دا دریم چاپ د زرغون هارډ بکس پوښ لري ، د طلایی متن سره. د خالی پوښ سره ځانګړې نسخه د ځانګړي غوښتنې سره شتون لري.
  • ستونزمن بوریډی پوښ
  • 12 رنګی نقشه او 2 ربنان
  • 122mm x 180mm
  • ۱۷۲۸ Page
DAPB-0498    ISBN: 9781598779431

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada