دري بائبل - د اروپا امرونه

دري بائبل - د اروپا امرونه

کتاب مقدس بزبان دری 
16.50
۱۰۷۳ په ګدام کښي
ژبه: دری
د افغان بائبل دریم چاپ چاپیریال د زنګونو متن سره د غلا وړ سخت پوښښ لري. د ډیلکس نسخو لپاره د DAPB-0470 وګورئ نرم نرم ګرمې پوښ او ګردي کڅوړي سره. په اروپا کې د امر لپاره. د امریکا / کاناډا لپاره د DAPB-0469 وګورئ.
  • ستونزمن بوریډی پوښ
  • 12 رنګی نقشه او 2 ربنان
  • 122mm x 180mm
  • ۱۷۲۸ Page
DAPB-0498    ISBN: 9783945779361
Add دري بائبل - د اروپا امرونه to your shopping basket

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada