دری د بائبل امرونه په امریکا / کاناډا کې

دری د بائبل امرونه په امریکا / کاناډا کې

کتاب مقدس بزبان دری 
16.50
۱۶۲۲ په ګدام کښي
ژبه: دری
د افغان بائبل دوهم دویم چاپ. د ډیلکس نسخو لپاره د DAPB-0470 وګورئ نرم نرم ګرمې پوښ او ګردي کڅوړي سره. په امریکا / کاناډا کې د امرونو لپاره. د اروپا لپاره DAPB-0498 وګورئ.
  • نرم نرمه پیویسی سوری پوښ
  • 12 رنګی نقشه او 2 ربنان
  • 118mm x 177mm
  • ۱۷۲۸ Page
DAPB-0469    ISBN: 9781598779417

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada