دري نوي کلام

دري نوي کلام

مژده برای عصر جدید 
4.50
۱۸۲۱ په ګدام کښي
ژبه: دری
د دري نوي عهد نامه د جیب اندازه.
  • د افغانانو لخوا په اسانۍ پوهیدل - د ژباړې کچه د ګوی نیوز په څیر ده
  • NT د 2008 د دري بائبل متن
  • د کار پوښ، 100mm x 147mm
  • ۷۶۸ Page
DAPB-0499    ISBN: 9781598779448

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada