قرباني

قرباني

قربانی 
0.50
۴ په ګدام کښي
او ۱۲۳ له بهر څخه شتون لري
Dari, English
ژبه: دری، انگلیسی
د فواد عیسی لخوا د کتابی کتاب څخه اخیستل شوی. ولې عیسویان حيوانات قرباني نه کوي؟ ولې بل څوک نشي کولی چې پل جوړ شي او خدای ته راوړي؟
  • دري / انګليسي کتابچه
  • د قرباني په اړه پوښتنې وپوښتئ
  • د عیسي د زیږیدنې، ژوند، مرګ، او قیامت ته ګوري
  • ۲۲ Page
MLPT-0237
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada