عیسائیت څه دی؟

عیسائیت څه دی؟

 
‎$ 2.75
۵۶۸ په ګدام کښي
ژبه: پښتو - افغان
دا د "د عیسویانو عقیدې او کړنې" (د ملګري ته لیک) د ویلیم ملر لخوا ژباړه ده.
  • حساس پیشنهاد او د عیسوی عقیدې او عمل کتنه
  • د لټوونکو لپاره مثالی تعارف
  • د افغان عیسویانو لخوا وړاندیز شوی
  • ۵۶ Page
PAPB-0502
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada