عیسائیت څه دی؟

عیسائیت څه دی؟

مسیحیت چیست؟ 
3.50
۱۵۴۳ په ګدام کښي
ژبه: فارسی
دا د "د عیسویانو عقیدې او کړنې" (د ملګري ته لیک) د ویلیم ملر لخوا ژباړه ده. تاسو ممکن د دوو پوښیو څخه ترلاسه کړئ. دا په هغه څه پورې اړه لري چې موږ یې لرو. انځور وګورئ.
  • Sensitive presentation and overview of Christian faith and practice
  • Ideal introduction for seekers
  • Recommended by Afghan Christians
  • ۸۸ Page
FAPB-0299
Download

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada