۴۸ خبرونه (OT & NT)

۴۸ خبرونه (OT & NT)

هزارگی

 • د آډیو سی ډی بڼه - 4 سی ډیونه
 • 48 د بائبل کلیساونه
 • زاړه او نوې عهد
 • کلولوکل هزارهګ
$ 4.00
۴۸ خبرونه (OT & NT)

۴۸ خبرونه (OT & NT)

هزارگی

 • د آڈیو MP3 سی ډی
 • 48 د بائبل کلیساونه
 • زاړه او نوې عهد
 • کلولوکل هزارهګ
$ 1.00
د عيسىٰ مسيح ژوند - افغان ژبی

د عيسىٰ مسيح ژوند - افغان ژبی

دری، پښتو، هزارگی، وزبکی، تورکمهنچه

 • د عیسي د لوقا د انجیل کیسه
 • 5 افغان ژبو
 • په ټولو سیمو کې لوبې
 • نشته subtitles
 • ساده ژبه مینو
$ 1.00
د هزاره ګی لارښوونه

د هزاره ګی لارښوونه

هزارگی

 • د لارښوونو کتاب
 • لومړني تمرکز - کلیوالي هزاره ګانې
 • A6 جیب اندازه
 • د سرو زرو لیک سره د تور رنګه پوښ
$ 2.00
هزاره ګی لوقا

هزاره ګی لوقا

هزارگی

 • د لوقا انجیل
 • لومړني تمرکز - کلیوالي هزاره ګانې
 • A6 جیب اندازه
 • د سرو زرو لیک سره د تور رنګه پوښ
$ 2.00

 

info@afghanmediacentre.org
📞 ۱۴۵۰۸۵۰۱۰۴۰

Copyright © 2016 Pamir Ministries and partners. All Rights Reserved
Most orders are shipped from Canada or the Netherlands. Terms of Sale
International mailing address: PO Box 322, Port Colborne, ON L3K 5W1, Canada